img
Acteertraining
Onze

Algemene voorwaarden

RJBSTUDIO B.V. KvK 60922702

Artikel 1. Aanmelding

1. Al onze cursussen vinden doorgang bij voldoende aanmeldingen. Het minimum en maximum aantal cursisten staat bij de cursus vermeld.

2. Aanmelden vindt plaats door middel van inzending van het inschrijfformulier. De datum van ondertekening door cursist geldt als inschrijvingsdatum.

3. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat cursist een overeenkomst aan met RJB STUDIO B.V. en gaat cursist akkoord met de daaraan onlosmakelijk verbonden voorwaarden van RJB STUDIO B.V. .

4. Indien men zich, door middel van een ondertekend inschrijfformulier, aanmeld, verplicht men zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Tevens geldt dat men zich verplicht de cursus te volgen op de, op het inschrijfformulier aangegeven datum/data, tenzij RJB STUDIO B.V. anders beslist.

5. Door deelname aan de cursus en/of betaling van het cursusgeld gaat cursist met akkoord met de algemene voorwaarden van RJB STUDIO B.V.

6. RJB STUDIO B.V. behoudt zich het recht voor cursisten te weigeren, en bepaald dus zo welke cursisten worden toegelaten. Daarbij geld o.a. dat de cursist aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt, die voor het volgen van de cursus noodzakelijk zijn en overigens ook voldoet aan de eisen die ten aanzien van het (begin)niveau gesteld worden. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding en betaling aangehouden en worden de volgenden een plaats aangeboden in een volgende cursus met dezelfde inhoud. Indien zich minder cursisten melden worden de reeds aangemelde cursisten een plaats aangeboden in een volgende cursus met dezelfde inhoud.

 

Artikel 2. Prijzen, kosten en betalingen

1. De prijs van de cursus staat bij elke cursus vermeld en/of is op aanvraag verkrijgbaar. Onze cursusgelden zijn inclusief BTW maar exclusief € 7,- inschrijvings- en administratiekosten.

2. Bij aanmelding dient cursist een éénmalige machtiging te ondertekenen. Het verschuldigde cursusgeld wordt dertig (30) dagen, voor aanvang van de cursus waarvoor is aangemeld, van de bank- of girorekening van de cursist afgeschreven. De cursist dient zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn/haar bank- of girorekening. Wanneer de cursist deze éénmalige machtiging niet ondertekent, dient de cursist zelf zorg te dragen voor volledige en tijdige betaling, RJB STUDIO B.V. zal geen aparte factuur sturen.

3. Het cursusgeld dient dertig (30) dagen voor aanvang van de cursus, waarvoor is aangemeld, betaald te zijn. De datum van de cursus waarvoor is aangemeld geldt als factuurdatum.

4. Toegang tot de cursus is alleen mogelijk bij volledige en tijdige betaling. Het staat RJB STUDIO B.V. vrij een cursist, van wie het cursusgeld niet is voldaan van deelname uit te sluiten. Bij onvolledige of niet tijdige betaling zal de cursist eerst een plaats krijgen aangeboden in de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud. Daarna vervallen alle rechten van cursist op een cursusplaats. De betalingsverplichting van de cursist blijft echter altijd bestaan.

5. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt worden met betrekking tot de invordering van het door de cursist verschuldigde of niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van de cursist.

7. Indien in een langere kredietgeving dan acht (8) dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de cursist rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum. De rente bedraagt voor elke maand, of gedeelte daarvan, van de kredietverlening een twaalfde (12e) gedeelte van de wettelijke jaarrente als bedoeld in artikel 6:119 van het BW met een minimum van € 12,-

8. De reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de cursist naar de plaats waar de cursus wordt gegeven evenals ander kosten die gemaakt moeten worden door cursist in verband met het deelnemen aan de cursus zijn voor rekening van de cursist.

 

Artikel 3. Annulering

1. Bij een annulering voor aanvang van de cursus worden kosten in rekening gebracht. Vanaf vier weken voor aanvang van de cursus is vijftig procent van het totale cursusbedrag verschuldigd. Vanaf twee weken voor aanvang van de cursus is honderd procent van het totale cursusbedrag verschuldigd. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor bepaling van de annuleringstermijn geldt de datum van de poststempel of de datum van binnenkomst via E-mail. De inschrijvings- en administratiekosten zoals vermeld onder 1.5 worden bij annulering niet terugbetaald. Indien de inschrijvings- en administratiekosten zoals vermeld onder 1.5 bij annulering nog niet zijn voldaan dient cursist dit binnen acht (8) dagen na annulering alsnog te voldoen.

 

Artikel 4. Overmacht

1. Indien een cursist aantoonbaar kan maken dat hij/zij door verhindering of overmacht, zoals bijvoorbeeld ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling, niet in staat was de cursus of een gedeelte daarvan te volgen, zal in overleg een oplossing worden gezocht. Wanneer de door de cursist voorgewende overmacht niet naar tevredenheid aantoonbaar is, zulks uitsluitend ter beoordeling van RJB STUDIO B.V. , zal geen restitutie plaats vinden en zal geen plaats in een andere cursus worden aangeboden.

2. RJB STUDIO B.V. houdt zich het recht voor de oorspronkelijke cursusleider, docent, respectievelijk trainer, te vervangen.

3. RJB STUDIO B.V. behoudt zich het recht voor cursussen te verplaatsten naar een ander tijdstip of andere datum. Indien een cursus geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden als gevolg van overmacht door het uitvallen van een of meer docenten of faciliteiten, of indien het minimum aantal deelnemers, dat voor betreffende cursus is gesteld, niet wordt gehaald of anderszins, zullen de cursisten een plaats worden aangeboden in een volgende cursus met dezelfde inhoud. Indien een cursist aantoonbaar kan maken dat hij/zij als gevolg hiervan de cursus of een gedeelte hiervan niet kan volgen, zal zoveel mogelijk in overleg andere data worden vastgesteld om hem/haar alsnog in de gelegenheid te stellen een gelijkwaardige cursus te volgen als waarvoor is ingeschreven of, indien volgens RJB STUDIO B.V. , geen oplossing mogelijk is, zullen de door cursist reeds betaalde cursusbedragen proportioneel worden gerestitueerd, na aftrek van reeds gemaakte kosten, zonder recht van cursist op verdere vergoeding.

 

Artikel 5. Cursus huisregels

1. Tijdens de training/les/cursus moeten de aanwijzingen van de docent/trainer/medewerker van RJB STUDIO B.V. nauwkeurig worden opgevolgd. De cursist is verplicht om zich nauwkeurig te houden aan het materiaal -bijvoorbeeld; tekst, muziek en choreografie-, zoals deze door de docent/trainer/medewerker is vastgesteld. De cursist zal het door de docent/trainer/medewerker aangeleverde materiaal zonder voorbehoud accepteren. Wanneer een cursist door opzet of grove schuld door woord gebaar of anderszins op ernstige wijze afwijkt van het door de docent/trainer/medewerker van RJB STUDIO B.V. geleverde materiaal is RJB STUDIO B.V. gerechtigd om de cursist met onmiddellijke ingang de toegang tot de lessen te ontzeggen zonder recht van de cursist op, proportionele, restitutie van het betaalde cursusgeld of enige, financiële, vergoeding. Tevens behoud RJB STUDIO B.V. zich het recht voor om cursisten te verwijderen, zonder recht op, proportionele, restitutie van het cursusgeld of enig andere vergoeding indien de cursist zich schuldig maakt aan wanprestatie. Onder wanprestatie wordt onder meer verstaan: het zonder gegronde reden verzuimen van de lessen, het belemmeren van de voortgang van de les of opname, het weigeren om een les, repetitie of opname bij te wonen, het verrichten van werkzaamheden/ het bijwonen of volgen van een les onder invloed van alcohol, stimulerende en/of verdovende middelen anders dan door een arts voorgeschreven, of het in bezit hebben van dergelijke zaken tijdens de lessen. Verder wordt als wanprestatie in de aard van de te verrichten werkzaamheden beschouwd: houding of gedrag van cursist welke duidelijk in strijd zijn met de goede geest en onderlinge verstandhouding binnen de cursus, dan wel een nadelige invloed hebben op de correcte uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Wanneer cursist zich schuldig maakt aan wanprestatie heeft RJB STUDIO B.V. het recht om alle afspraken met cursist, éénzijdig, als nietig te beschouwen.

2. Bij de opzet van de cursussen is ervan uitgegaan dat de cursisten de gehele cursus aanwezig zijn. Indien de cursus dit vereist, dient ook 's avonds tijd beschikbaar te zijn om de nodige voorbereiding of studie te verrichten. Verder dient de cursist op zodanige tijdstippen aanwezig te zijn dat de benodigde voorbereiding voor de les/training/cursus en/of werkzaamheden getroffen kunnen worden.

3. De cursist dient ervoor te zorgen dat hij/zij voor RJB STUDIO B.V. altijd bereikbaar is, in verband met onvoorziene omstandigheden.

4. Na aanmelding voor een cursus verloopt alle communicatie in principe via elektronische weg. De cursist dient er dus zorg voor te dragen dat zijn/haar E-mail adres altijd bereikbaar is zodat alle informatie, aanvullingen en veranderingen tijdig door de cursist gelezen zal worden. De cursist dient zijn/haar E-mail dagelijks te controleren op nieuwe berichten. Op alle communicatie via elektronische weg zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Mocht de cursist informatie via andere weg willen ontvangen dient de cursist dit schriftelijk en tijdig, te weten dertig (30) dagen voor aanvang van de cursus, aan RJB STUDIO B.V. kenbaar te maken.

 

Artikel 6. Verantwoordelijkheden

1. Medewerkers van RJB STUDIO B.V. geven opleidingen en adviezen naar eer en geweten. RJB STUDIO B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

2. RJB STUDIO zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van, of schade aan persoonlijke goederen van de cursist, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van RJB STUDIO. De cursist staat ervoor in dat de door hem/haar mee te nemen zaken die nodig zijn voor het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden, zich in goede staat bevinden en voldoen aan normaal te stellen veiligheidseisen. De cursist draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering van deze zaken.

 

Artikel 7. Informatie en geheimhouding

1. De cursist zal zich ten alle tijde onthouden van gedragingen en/of uitingen tengevolge waarvan de goede naam van RJB STUDIO B.V. of zijn medewerkers in diskrediet zou kunnen worden gebracht.

2. Alle informatie met betrekking tot RJB STUDIO B.V. of diens medewerkers, waarvan de cursist weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze niet voor derden is bestemd dan wel dat de niet als denkbeeldig te verwaarlozen kans aanwezig is dat die informatie via bedoelde derden in de openbaarheid komt, dient de cursist geheim te houden, tenzij RJB STUDIO B.V. anders besluit.

3. Door medewerkers van RJB STUDIO B.V. wordt desgewenst rapport uitgebracht aan derden over de vraag of de cursist voldaan heeft aan de eisen die aan het eind van de cursus worden gesteld.

4. Medewerkers van RJB STUDIO B.V. verplichten zich informatie omtrent de cursist c.q. diens bedrijf, die zij in het kader van de cursus ontvangen en waarvan zij redelijkerwijs kunnen verwachten, dat deze voorbehouden dient te blijven aan de cursist c.q. diens bedrijf, niet aan derden ter kennis te brengen.

5. Informatie over de cursist aan derden wordt met grote terughoudendheid en uitsluitend met instemming van de cursist gegeven.

 

Artikel 8. Publiciteit

1. De cursist is gehouden mede te werken aan de ten behoeve van de training/les/cursus te maken publiciteit -zulks in de ruimste zin van het woord -, mits hieraan geen eisen worden gesteld welke naar redelijkheid van de cursist niet verlangt kunnen worden. Er is sprake van publiciteit, wanneer de activiteiten primair ten doel hebben om promotie te maken voor de training/les/cursus of de activiteiten van RJB STUDIO B.V. of diens opdrachtgever. RJB STUDIO B.V. is gerechtigd de naam en/of afbeelding van de cursist met betrekking tot publiciteit voor de training/les/cursus - zulks in de ruimste zin des woord - te (doen) gebruiken. Voor zijn/haar medewerking aan bovenbedoelde activiteiten kan de cursist geen aanspraak maken op enige vergoeding.

 

Artikel 9. Rechten

1. Het tijdens de cursus aan de cursisten ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van RJB STUDIO B.V. worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de cursus. RJB STUDIO B.V. behoudt zich alle rechten voor, op al het 'materiaal' dat wordt verstrekt ten behoeve van de cursus, dan wel op een wezenlijk onderdeel daarvan, waaronder begrepen enig auteursrecht en/of enig ander recht van intellectuele eigendom. Dit impliceert dat het niet is toegestaan het lesmateriaal, dan wel gedeelten daarvan, te gebruiken, openbaar te maken, te kopiëren, op welke wijze dan ook, heden of in toekomst, dan wel op enige andere wijze te reproduceren, te bewerken of aan derden te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RJB STUDIO B.V. .

2. Voor alle opnames tijdens de cursussen door cursisten of docenten op beeld of geluidsdragers berusten alle rechten, waaronder het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom, bij RJB STUDIO B.V. .  Door ondertekening van het inschrijfformulier draagt de cursist alle rechten tot openbaarmaking, herhaling, vastlegging, verveelvoudiging en verspreiding  van zijn/haar bijdrage in en aan de cursus over aan RJB STUDIO B.V. . Onder bijdrage wordt verstaan het leveren van teksten, acteer- en/of zangprestaties, schetsen, ontwerpen, scripts, composities, voice-overs, nasynchronisaties, inspreken of soortgelijke bijdragen die op schrift zijn gesteld en in het algemeen het leveren van een stoffelijk voorwerp. De cursist verleent aan RJB STUDIO B.V. het onvoorwaardelijke recht de prestatie/uitoefening van de cursist te exploiteren op welke wijze heden of toekomst ook bekend, zulks uitsluitend ter beoordeling van RJB STUDIO B.V. . Onder exploitatie wordt onder meer begrepen alle rechten betreffende openbaarmaking en verveelvoudiging van de opname van de werkzaamheden/prestaties/uitvoering van de cursist, al dan niet in bewerkte vorm, het reproduceren/bewerken van de opname van de prestatie/ werkzaamheden/uitvoering, het samplen en/of playbacken en/of nasynchroniseren daarvan, het (doen) uitgeven van alle film- , video en audioformaten en -dragers. Waaronder begrepen fotografieën, holografieën, driedimensionale afbeeldingen, digitale en computervastleggingen en weergaven daarvan en andere beeld- en geluidsdragers met daarop de opname van de werkzaamheden/prestatie/uitvoering of een reproduktie/bewerking daarvan, het (doen) verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren, interactief gebruik via digitale netwerken of anderszins verspreiden of in het verkeer brengen van de opname van de prestatie/uitvoering/ werkzaamheden of van een reproduktie/bewerking daarvan, dan wel het voor die doeleinden uitvoeren, aanbieden of in voorraad hebben, het (doen) uitzenden op welke wijze en hoe vaak dan ook of anderszins openbaar maken of verveel voudigen, op welke manier dan ook, van de prestatie/ uitvoering/werkzaamheden of een reproduktie/bewerking daarvan. Opdrachtnemer of zijn wettige erfgenamen alleen heeft(hebben) het recht de in dit artikel bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, c.q. terzake daarvan licenties te verstrekken aan derden.

 

Artikel 10. Ontbinding

1. RJB STUDIO B.V. houdt zich het recht voor de overeenkomst met de cursist zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt. RJB STUDIO B.V. behoudt zich het recht voor om cursisten die enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomen te verwijderen uit de lessen en de toegang tot de volgende lessen/ cursussen te ontzeggen, zonder recht van de cursist op restitutie van het reeds betaalde cursusgeld of enig andere vorm van vergoeding zowel financieel als anders. Verder heeft RJB STUDIO B.V. dan het recht alle met de cursist aangegane afspraken over diensten, leveringen of anderszins als nietig te beschouwen.

2. De cursist dient zich verder aan alle, individueel afhankelijke afspraken te houden die zowel mondeling als schriftelijk zijn gemaakt met RJB STUDIO B.V. . Deze afspraken kunnen al dan niet limitatief, in het inschrijfformulier,de bevestiging of anders worden vermeld. Ook op deze afspraken zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.

3. Wanneer cursist enige verplichting voortvloeiend uit de ondertekening van het inschrijfformulier niet nakomt zal RJB STUDIO B.V. alle schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst verhalen op de cursistBack to top